Szkody po nowemu Autor: Hubert Hamulecki

1 kwietnia bieżącego roku, kiedy nowelizacja ustawy weszła w życie, obudziliśmy się w innej, nowej łowieckiej rzeczywistości, z którą teraz przyjdzie nam się zmierzyć. Gruntowne zmiany objęły m.in. tryb i sposób szacowania szkód łowieckich. Obecnie wniosek o szacowanie szkody składa się do organu wykonawczego gminy (wójta) właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Jeżeli szkoda znajduje się na terenie więcej niż jednej gminy, właściwą instancją do rozpatrzenia wniosku będzie wójt gminy, na terenie której znajduje się większa część obszaru uszkodzonej uprawy. Tym samym wszystkie wnioski o szacowanie szkód, które wpłynęły do kół łowieckich po 1 kwietnia 2018 roku, powinny zostać zwrócone nadawcom wraz z adnotacją, do kogo przedmiotowy wniosek należy złożyć. Szacowania szkód dokonuje trzyosobowy zespół składający się z przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda, oraz przedstawiciela gminy. Zarówno zarządcy albo dzierżawcy obwodu, jak i właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych przysługuje prawo do wniesienia odwołania do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a w dalszej kolejności prawo do wniesienia powództwa do właściwego sądu. Z zapisów znowelizowanej ustawy można wywnioskować, iż to na przedstawicielu gminy ciążyć będzie obowiązek oszacowania szkód i to on będzie miał decydujący głos w sprawie. Wynika to chociażby z tego, że niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje procesu szacowania zgłoszonej szkody. Przedstawiciel gminy co do zasady musi dokonać oględzin lub szacowania ostatecznego niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkody. Ponadto to na nim ciąży obowiązek zawiadomienia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego o terminie oględzin lub szacowania ostatecznego, przed upływem trzech dni od dnia otrzymania wniosku o oszacowanie szkody. Tym samym z jednej strony ustawodawca unormował dotychczasową praktykę szacowania szkód przy udziale dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, z drugiej zaś wprowadził trzeci podmiot, który odgrywa rolę nadrzędną w stosunku do pozostałych.

Cały tekst znajdziecie w 67 nr. Sezonu

 

 

PRZECZYTAJ PEŁNĄ WERSJE / PRZECZYTAJ PEŁNĄ WERSJE

ZOBACZ TEŻ

Zabijam więc jestem Autor: Zbigniew Ciemniewski

Z czym do lasu

Ostatnie tygodnie dyskusji o nowelizacji prawa łowieckiego w Polsce ujawniły dramatycznie niską jakość wiedzy o świecie, w którym żyjemy, o środowisku przyrodniczym, o łowiectwie, a...Helion XP50

Testy

Termowizor Pulsar Helion XP 50 Paradoksalnie całoroczny okres polowań na lochy oraz konieczność ograniczenia liczebności dziczej populacji stawia przed etycznymi myśliwymi wyższe wymagania...Kolekcjoner

Retro

Można zaryzykować tezę, że łowiectwo jest tym, co nas jako gatunek uczłowieczyło. Pierwsze narzędzia powstały, aby skuteczniej polować. Pierwotny człowiek musiał współpracować,...Między lufą a wilkiem Autor: Eugeniusz Pudlis

Przeczytaj

Jeleń na makatkach – symbol kiczu i bezguścia – odszedł do lamusa. Ale ten realny, buszujący w polskich lasach, przeżywa swoje apogeum. W ciągu ostatnich 12 lat podwoił swój...© magazyn sezon 2016